PHÀO CHỈ PHONG CÁCH HÀN QUỐC

menu

Phào Chỉ Cổ Điển (10)

Phào Chỉ Hiện Đại (10)

Phào Chỉ Màu Trắng Trơn (16)

Phào Chỉ Trắng Hoa Văn Vàng (6)